El Govern de la Generalitat congela l’Impost d’Emissions de CO2.

No augmentarà els tipus previstos i aplicarà els mateixos paràmetres de l’any anterior.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un nou Decret llei de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer, amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. Ens referem a l’àmbit tributari i als tributs que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya. Pel que fa a l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles, es mantenen les tarifes aplicades el primer any d’implantació de l’impost i no s’aplicarà, per tant, l’increment que estava previst per llei enguany (exercici 2021).

Les associacions catalanes hem estat reclamant per mitjà de Fecavem la suspensió de l’impost per considerar-lo un greuge comparatiu envers altres comunitats i una càrrega addicional als empresaris que compten amb vehicles matriculats usats per vendre i com a conseqüència un augment del preu.

Conclusions de la Patronal Fecavem

La decisió de congelar les tarifes de l’Impost la valorem positivament des de Fecavem, atenent les circumstàncies.

D’acord amb l’article 44 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, l’exercici 2021 es preveia una baixada del llindar d’emissions a partir del qual s’hauria d’aplicar l’impost. En concret, estava previst passar de 120 g/km a 95 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes; i de 160 g/km a 140 g/km en el cas de les furgonetes, la qual cosa es traduïa en un increment de la quota. A més, també s’incrementaven els tipus de gravamen marginals corresponents a cada tram de base liquidable.

Ara, amb l’aprovació d’aquest nou decret llei, les tarifes de l’exercici 2020 (que es va liquidar el 2021), es mantindran per a l’exercici actual, meritat en data 31 de desembre del 2021 i es liquidarà entre l’1 i el 20 de novembre d’enguany. Per tant, d’acord amb aquest decret, les tarifes en vigor per a l’exercici 2021 són les següents:

A) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e (turismes i motocicletes)

B) Vehicles de la categoria N1 (furgonetes)

Podeu calcular l’impost amb la calculadora que Corve té a la vostra disposició:  SIMULADOR CÀLCUL DE L’IMPOST