Informació legal

Organització empresarial que representa els sectors de l’automoció i la nàutica a les comarques gironines.

Transparència

El nostre valor, compromís i una actitud permanent

Identificació

La nostra informació i totes les dades legals

Representació

Portaveus dels sectors d'automoció i nàutic a les comarques gironines

Llei de transparència

En compliment de La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, CORVE, per la seva naturalesa resulta ser un subjecte obligat i s’enmarca en l’apartat a) de l’article 3 d’aquesta Llei.

En funció d’aquesta classificació, està obligada a uns compliments específics en matèria d’informació institucional organitzativa i de planificació (Art. 6) que estan informats en aquesta pàgina web. Així, es detalla l’estructura i organigrama, així com la composició dels diferents òrgans de govern. Les empreses que formen part de l’estructura de govern són empreses associades que han estat escollides després d’un procés electoral obert i que ve determinat pels propis estatuts. Les persones són les designades per les pròpies empreses i que gaudeixen de la representació legal corresponent.

En quan al compliment de l’article 8 de la mateix Llei, tal com es desprèn de la informació continguda en aquesta pàgina, l’associació no té convenis amb Administracions públiques que tinguin cap contraprestació econòmica, ni tampoc percep cap ajut ni subvenció pública, per la qual cosa no hi ha informació econòmica en aquesta matèria. No obstant això en aquesta pàgina web es desenvolupen les diferents informacions que donen compliment a la Llei.

Identificació

Nom: Associació Professional de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions (CORVE)
Domicili social: c/ Barcelona, 35, entr. A, 17002 GIRONA
Telèfon: 972 210892
E-mail: corve@corve.org
NIF: G17044116

Legalització

CORVE és una organització empresarial que representa els sectors de l’automoció i la nàutica i el seu àmbit funcional queda delimitada territorialment a les comarques gironines.

Està legalment constituïda des de l’any 1977 i es regeix per uns estatuts propis i està inscrita com a organització patronal al Departament d’Empresa i Ocupació i a l’empara de la llei 19/1977, d’l d’abril, d’associació sindical, i el reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes a l’empara de la llei esmentada.

Règim economic

Els recursos econòmics de l’associació són els que preveu l’article 27 dels estatuts. L’associació no percep cap ajut, ni subvenció d’origen públic. Els membres dels òrgans de govern no perceben cap remuneració econòmica pels càrrecs desenvolupats.

Anualment es sotmet a l’Assemblea l’estat de Comptes i el Pressupost de l’exercici següent per a la seva aprovació, informació que es publica a l’àrea privada dels associats a la pàgina web, juntament amb la memòria d’activitats i projectes.

Representació

CORVE és una entitat reconeguda per l’administració com a representat legal i portaveu tan del sector de l’automoció, com el sector nàutic.

El President és la persona que ostenta la representació legal davant les institucions, llevat delegació expressa en altres càrrecs de la Junta Directiva.

Compte amb els següents reconeixements

– Organització patronal que representa juntament amb Feg-Metall i el Gremi d’Instal·ladors el Sector del Metall a la província de Girona, formant part de la Taula Negociadora del Conveni i la corresponent Comissió Paritària.
– Centre autoritzat per a la impartició de cursos de formació per a la capacitació de Responsable tècnic de taller de reparació de vehicles
– Centre autoritzat per a la impartició de cursos de formació per a la capacitació per a l’obtenció del certificat de competències per a la manipulació de gasos refrigerats emprats per a la reparació i càrrega d’equips destinats al confort tèrmic de persones en vehicles.

També ha signat acords de col·laboració en matèria d’educació

– Conveni per a la formació dual amb el Departament d’Ensenyament per a que els alumnes de l’Institut Montilivi de les especialitats d’Automoció realitzin pràctiques a les empreses

– Conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la realització de pràctiques compartides obligatòries dels alumnes dels cicles formatius d’Automoció a les empreses

estudiante-mecanica