Impost de matriculació. Última hora!

Mantindran els tipus reduïts? Volem ser optimistes

El projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022, presentat pel Govern i que haurà de debatre’s en seu parlamentària prèviament a la seva aprovació pels deu grups parlamentaris existents, estableix la modificació a l’alça dels valors d’emissions vigents dels 4 epígrafs de l’impost de matriculació –IEDMT- existents des de l’11 de juliol de 2021 (i la vigència del qual finalitza el 31/12/2021).

Per tant, la tornada als límits d’emissions previs al període esmentat suposarà un encariment del preu dels vehicles que es matriculin a partir de l’01/01/2022.

Les associacions provincials que integrem FECAVEM estem mantenint contactes amb els diferents grups parlamentaris per exigir l’ampliació fins al 31/12/2022 de les tarifes de l’IEDMT establertes a la Llei 11/2021 (circular 091 de 12/07/2021 i 084 de 25/ 06/2021) i així evitar l’encariment del preu dels vehicles.

Confiem en la presentació d’esmenes favorables a la nostra proposició per part d’almenys un o dos dels grups parlamentaris amb què ens hem entrevistat. A partir d’aquí, la suma de majories dictarà sentència a la nostra proposició.

Recomanem que reviseu si en les comandes de compra dels vehicles que tanqueu aquest exercici amb lliurament previst per l’any vinent, figuri una referència a l’aplicació dels impostos vigents en el moment de formalitzar la compra i la matriculació del vehicle.

A continuació, figura el quadre comparatiu de l’IEDMT perquè puguin preveure la quantia de l’impost que correspondrà el 2022, en cas que no s’aconsegueixi la modificació dels PGE.

 

LEY 38/1992

 

TIPUS IMPOSITIU

 

EMISSIONS 11/JULIOL/2021 a 31/12/2021

 

EMISSIONS PPGGEE 

2022

 

EPÍGRAF 1º

 

0,00%

 

< 144g/km

 

< 120g/km

 

EPÍGRAF 2º

 

4,75%

 

Entre 144g/km i   <192g/km

 

Entre 120g/km i <160g/km

 

EPÍGRAF 3º

 

9,75%

 

Entre 192g/km i

<240g/km

 

Entre 160g/km i <200g/km

 

EPÍGRAF 4º

 

14,75%

 

=>240g/km

 

=>200g/km

EPÍGRAF 4º

CATALUNYA

16,00%

=>240g/km

  =>200g/km