Signat el Conveni Col·lectiu de Treball del Metall de Girona.

La Patronal composada per CORVE, Metall Girona i el Gremi d’Instal·ladors i UGT-FICA han signat el Conveni Col·lectiu de Treball per a les Indústries Siderometal·lúrgiques de la Província de Girona per als anys 2023, 2024 i 2025. CCOO va refusar el principi d’acord, abandonant la taula negociadora.

El text signat és el resultat d’una llarga i intensa negociació iniciada el mes de març. en què els increments salarials han estat l’escull més difícil. Finalment ambdues parts patronal i sindicats varn ser capaços de tancar un pacte col·lectiu que sense dubte ha introduït millores per als treballadors i no demorar més temps l’aplicació efectiva dels augments que permetrà als treballadors gaudir de la millora econòmica reclamada i a les empreses preparar els seus escandalls de costos i estabilitzar els seus resultats.

El Conveni tindrà una vigència de 3 anys i s’estendrà de l’1 de gener de 2023 fins el 31 de desembre de 2025. S’ha pactat un increment salarial total del 9%, distribuït de la següent manera: 4% el 2023 i 2,5 al 2024 i 2025. És manté la jornada laboral de 1742 hores i la distribució de jornada, així com la clàusula de compensació i absorció. No obstant això, amb caràcter extraordinari  el 2023 no es compensarà i absorvirà i el 2024 tampoc en els treballadors amb remuneracions brutes anuals inferiors a 28.000 euros. El 2025 serà compensable i absorvible.

Es fixa una garantia salarials al finals de la seva vigència si l’IPC acumulat supera l’augment pactat, que serà la diferència resultant de la suma dels 3 anys i el 9%, amb el topall de l’1,5%.

També s’ha augment la indemnització per Mort o Incapacitat Permanent Aboluta  fins a 25.000 euros.

S’ha actualitzat el conveni amb les legislacions vigents i introduïnt algunes millores: contraMAlgrat ctació temporal, contractes formatius, prevenció de riscos, protecció a les víctimes de violència de gènere, protocol d’assetjament psicosocial, assetjament sexual, permisos, llicències, règim sancionador, jubilació forçosa, canal de denúncia, codi de conducta laboral, subrogació. i el compromís de crear una comissió per estudiar una proposta de regulació de guàrdies i retens per a la propera negociació.

Malgrat els desacords i diferències hagudes ambdues parts han pogut finalment tancar un pacte satisfactori que garanteix una estabilitat per als propers anys.